Som ni säkert uppmärksammat har gatubelysningen på området slocknat. Det är anmält till Riksbyggen. 

Med vänlig hälsningar styrelsen 

KALLELSE TILL INFORMATIONSMÖTE

 

 

Medlemmarna i BFR Glaset kallas till informationsmöte

 

Datum: Torsdag 2019-10-10
Tid: kl.18.30

Plats: Ersboda Folkets Hus, restaurangen.

 

Ni är varmt välkomma till informationsmöte

Bostadsrättföreningen bjuder på kaffe/te och kaka.

 

 

Dagordning 

Torsdag den 10 oktober 2019.

 

§61. Mötets öppnande.

 

§62. Godkännande av dagordningen.

 

§63Val av justeringsmän att justera protokollet.

 

§64Fråga om kallelse till mötet blivit stadgeenligt utlyst regelrätt ordning.

 

§65Information från styrelsen.

Skärmtak för övervåning lgh och radhus fyror
Parkeringsplatser
Ventilation/filterbyten
Gemensamma ytor utomhus
Informationsfolder
Trivsel/trivselgrupp
Tider för kommande styrelsemöten

 

§66Övriga frågor.

 

§67Mötets avslutande.

 

 

 

Varmt välkomna!

Styrelsen BRF Glaset

Vi vill påminna om att lämna in skrivelser kring förändringar till styrelsen. Lämna skriftligt till någon av oss i styrelsen, så ger vi återkoppling då vi tittat på ärendet på styrelsemötet. 

Brf Glaset2019-05-28

 

 

Hej Alla Medlemmar i Brf Glaset!

Vi senaste styrelsemötet kom en fråga angående förändringar lgh och planteringar i gemensamma ytor.

Styrelsen hänvisar till stadgarna.

29§

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

På mark som ingår i upplåtelsen samt på eller i anslutning till lägenhetens utsida får bostadsrättshavaren utföra eller uppsätta arrangemang av permanent natur endast om så sker i enlighet med styrelsens anvisningar eller styrelsens godkännande.

 

Vi i styrelsen anser att det är viktigt att vår Brf har en enhetlig och trivsam miljö, det är därför viktigt att alla får skapa och ge utlopp för sina intressen.

För att uppnå detta ska styrelsen informeras av projekt/förändringar som planeras. Styrelsen tar ställning och beslutar i ärendet.

 

Information/skrivelsen lämnas till Ordf  KristinaÖstman 2C , vice ord Göran Olsson 2A eller sekreterare Emelie Algottson 8A.

 

Styrelsen Brf Glaset / Kristina

 

Filgränd planeras för ombyggnation. Ombyggnationen är under upphandling och kommer påbörjad senare under hösten 2019. Om det finns frågor kring ombyggnationen kan man kontakta Gunnar Teglund vid Umeå kommun, Gator och parker på telefon 

070-340 14 57 eller via mail

På framsidan av radhusens femrummare finns det i mitten vid varje radhuslänga stuprör. Dessa behöver vi hjälpas åt att kolla och tömma på barr och dylikt. För att tömma så drar man röret uppåt och skruvar lite lätt så att man kommer åt och kan plocka bort barr, löv etc så att vattnet sedan kan rinna undan som det ska.